Location ที่ตั้ง โรงงาน ร้านค้า

ระบบที่สามารถระบุตำแหน่งของท่าน และสมาชิกท่านอื่นๆ ใกล้ท่าน (Nearby) เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในพื้นที่ ในรัศมีระยะทางที่กำหนดเองได้

Showing 1–12 of 0 results